نقش دولت تمدنی در کارآفرینی: چهارچوبی برای آیندة جمهوری اسلامی ایران

تقی پارسامهر

پژوهشگر آینده پژوهی، دکتری آینده پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره، قزوین، ایران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی نحوة حضور و سیاست‌گذاری دولت تمدنی در کارآفرینی به‌منظور تحکیم درونی قدرت داخلی است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی ـ تحلیلی است و اطلاعات به‌شیوة کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه‌های عمیق گردآوری شده است. حاصل این پژوهش، ارائة فهمی از چگونگیِ کارگزاری و سیاست‌گذاری دولت تمدنی (دولتی که ایدة تمدنی هدایتگر آن در کنش‌های داخلی از قبیل کارآفرینی و… است) و تمایز آن با سایر اشکال دولت (مانند دولت ملی و…) است. نتیجه اینکه استمرار کنشگری دولت تمدنی جمهوری اسلامی ایران در سطوح محدود کنشگری (سیاسی و نظامی و…)، باعث مسکوت ماندن بخش مهمی از ظرفیت‌های تمدنی (اقتصادی، صنعتی‌سازی و…) می‌گردد؛ و غفلت از منابع تمدنی در حوزة کارآفرینی و توسعة اقتصادی، موجب رویکرد‌های وارداتی و تکرار تجارب سایر دولت‌های محدود (دولت‌های ملی و…) می‌شود. کارآفرینی تمدنی، یعنی رویش کارآفرینی بر فراز بافت (داشته‌های مادی و معنوی) و سازگار با آن. فهم از نحوة کنشگری دولت تمدنی در سیاست‌گذاری‌های داخلی، از جمله در سیاست‌گذاری کارآفرینی، ما را به فهم چگونگی ایجاد ثبات و پایداری در قلمروی تمدنی رهنمون می‌شود.

کلیدواژگان: دولت تمدنی، کارآفرینی تمدنی، سیاست‌گذاری، بافت تمدنی.

 1. ابن‌خلدون. 1366. مقدمه. تهران: علمی و فرهنگی.
 2. «اعتراضات آبان‌ماه 1398 ایران»، ویکی پدیا.
 3. مارش، کارترین. ۲۰۱۱. «گزارش کارترین مارش از دمشق». روزنامة گاردین.
 4. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 1391. نگاهی به خصوصی‌سازی صنعت برق کشور با رویکرد تجارب جهانی.
 5. نیلی، مسعود. 1382. خلاصة مطالعات طرح استراتژی توسعة صنعتی کشور. انتشارات دانشگاه شریف.
 6. پارسامهر، تقی. ۱۳۹۴. تحلیل گفتمان خط‌مشی‌های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران و ترسیم آینده‌های بدیل. رسالة دکتری دانشگاه بین‌المللی امام خمینیŠ. قزوین.
 7. توین‌بی، آرنولد. 1376. بررسی تاریخ تمدن. مترجم: محمدحسین آریا. تهران: امیرکبیر.
 8. حسینی‌نیا، غلامحسین و معصومه بیطرف. 1394. «دولت کارآفرین، اصول و مفاهیم». سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. استانبول ترکیه.
 9. دورانت، ویل. 1356. تاریخ تمدن. تهران: بی‌نا.
 10. روح‌الامینی، محمود. 1377. زمینة فرهنگ‌شناسی. تهران: مهدی.
 11. شریعتی، علی. 1359. تاریخ تمدن. تهران: دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتر شریعتی.
 12. طبیبیان، محمد، موسی غنی‌نژاد و حسین عباسی علی‌کمر. 1390. اندیشة آزادی. تهران: انتشارت دنیای اقتصاد.
 13. عبدخدایی، مجتبی. 1393. «دولت مدرن، دولت تمدنی». فصلنامة نقد و نظر. دوره19. ش75. مهر. ص122-97.
 14. فتاحی، حمیدرضا و ندا طباخیان. 1395. «بررسی نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه». فصلنامة سیاست‌های مالی و اقتصادی. ش۱۶. زمستان. ص173-151.
 15. «گاه‌شمار اعتراضات در عراق»، ویکی پدیا.
 16. «گاه‌شمار جنگ داخلی سوریه». ۲۰۱۱‏. ویکی پدیا.
 17. لوکاس، هنری. 1366. تاریخ تمدن. مترجم: عبدالحسین آذر. تهران: کیهان.
 18. نوروزی فیروز، رسول. 1394. «تمدن به‌مثابة سطح تحلیل». فصلنامة نقد و نظر. سال20. ش80. زمستان. ص131-101.
 19. هانتینگتون، ساموئل. 1378. برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی. مترجم: محمدعلی حمیدرفیعی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 20. جهانگیری، علی و محمدحسن، مبارکی. 1388. «ارائة چهارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی». توسعة کارآفرینی. س۱. ش۳. خرداد. ص60-35.
 21. احمدپورداریانی، محمود. 1383. کارآفرینی، تعاریف، نظریات و الگوها. تهران: شرکت پردیس.
 22. ذوالفقاری، مهدی. 1388. «بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های کار و امور اجتماعی استان‌ها». کار و جامعه. ش112. مهر. ص83-75.
 23. Weiwei, Zhang. 2012. The China Wave: Rise of a civilizational atate. Singapore: world century Publishing Corporation.
 24. Coker, Christopher. 2019. The Rise of the civilizational state. Cambridge: polity.
 25. Hobson, John M. 2004. The Eastern Origins of western Civilisation. Cambridge University Press.
 26. Bernal, Martin & Athena, Black. 1987. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization: volume 1, the Fabrication of Ancient Greece 1785-1985. Rutgers university press. New Brunswick. NJ.
 27. Qian, Mu. 2012. political Gains and Losses in Chinese Dynastic History. Jiuzhou Press Beijing.
 28. Ahlstrom, D. & Ding, Z. 2014. “Entrepreneurship in china: an overview”. International small Business Journal. vol.32. No.6.
 29. Hall, J. K.; Daneke, G. A. & Lenox, M. J. 2010. “Sustainable development and entrepreneurship: past contributions and future directions”. Journal of Business Venturing. Vol.25. No.5. P.439-448.
 30. Tajeddini, Kayhan. 2010. “Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland”. Tourism Management. vol.31.
 31. Sadler, Robert. 2000. “Corporate Entrepreneurship in public sector. The Dance of the chameheon”. Australian Jurual of public Adminastration. Vol.56. 2 June.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *