چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز نقش ایرانیان در آیندۀ فرهنگ و تمدن اسلامی از منظر روایات اسلامی

علی یزدانی احمدآبادی

دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.

چکيده

موضوع این مقاله از مهم‌‌‌‌‌‌ترین موضوعات مربوط به مسائل تمدن دینی است و شاید، بالاخص برای انقلاب ایران، یکی از مهم‌‌‌‌‌‌ترین موضوعات تمدن اسلامی باشد. بحث از تمدن نوین اسلامی، با رویکرد مذهبی، از مهم‌‌‌‌‌‌ترین و اساسی‌‌‌‌‌‌ترین چالش‌‌‌‌‌‌های کنونی و آیندۀ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اسلامی است که برای تحقق آن توجه به مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن و خصوصاً مؤلفۀ امت تمدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بسیار ضروری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید. تاکنون به موضوع «امت» و «امت اسلامی» بیشتر با رویکرد فرقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی توجه شده و کمتر از منظر روایی و تمدنی به آن پرداخته شده است. توجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن قرآن به مؤلفۀ امت و بیان نقش امت در فرایند ساخت فرهنگ و تمدن اسلامی از منظر تاریخی، که «مدينةالنبي» دورۀ شروع و اساس تحقق آن است، ما را به این نکته توجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که از منظر دینی و برای بازتولید تمدن اسلامی، چه در زمان حال و چه در آینده، چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز توجه به اجزاء ساخت این امت در جهت انسجام و همبستگی جامعۀ اسلامی و در نظر گرفتن نقش آنان در آرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی برای تحولات اجتماعی و کارکردهای هویت‌‌‌‌‌‌بخش نخواهیم داشت.

در طول تاریخ اسلام، بخش مهمی از این امت واحده را ایرانیان تشکیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که از گذشته در عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرهنگی و تمدنی نقش مهم و پررنگی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در این پژوهش، با روش استقرایی و به شیوۀ تحلیل و توصیف داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تلاش شده است تا بر اساس گزارش‌‌‌‌‌‌های موجود تاریخی، روایی و تفسیر آیات قرآن در بعد سنن الهی به این مسئله پاسخ داده شود که ایرانیان چه نقش و جایگاهی در ایجاد سرمایۀ تمدن نوین اسلامی و بازتولید آن در آیندۀ تمدن اسلامی خواهند داشت. ایرانیان، همان‌‌‌‌‌‌طور که در گذشتۀ تاریخی جهان اسلام نقش پررنگ و بااهمیتی در حوزۀ فرهنگ و تمدن داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، با تحقق انقلاب اسلامی ایران، که خون تازه‌‌‌‌‌‌ای در پیکرۀ امت اسلامی به جریان انداخت و حیات جدیدی به جهان اسلام بخشید، در بازتولید تمدن نوین اسلامی فعال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سرمایۀ اجتماعی هستند و شاید تنها امتی باشند، که طبق روایات تفسیری، چنین نقشی را در حوزۀ تمدن اسلامی ایفا خواهند کرد. همچنین به دلیل سنت استبدال، که در طول تاریخ امت‌‌‌‌‌‌هایی برگزیده‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌ و قانون استبدال بر آن‌‌‌‌‌‌ها اعمال شده است، این ایرانیان خواهند بود که در ظهور تمدن نوین اسلامی نقش پررنگی ایفاء خواهند نمود.

کلیدواژه‌ها: سنت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اسلام، ایرانیان، تمدن، فرهنگ، روایات اسلامی.

 1. قرآن کریم.
 2. آژند، یعقوب. 1365. قیام سربداران. تهران: امیرکبیر.
 3. آشوری، داریوش. 1380. تعریف‌‌‌‌‌‌ها و مفهوم فرهنگ. تهران: آگاه.
 4. ابن عبدالبر، یوسف‌‌‌‌‌‌بن عبدالله‏. ۱۴۱۲ق. الاستیعاب فی معرفة الأصحاب. تحقیق: علی محمد البجاوی. بیروت: دار الجیل. چاپ اول.
 5. ابن قتیبه الدینوری، عبدالله‌‌‌‌‌‌بن مسلم. ۱۴۱۰ق. الامامة و السياسة. تحقیق: علی شیری. بیروت: دار الأضواء. چاپ اول.
 6. ابن منظور، محمد مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر،1414ق.
 7. الله اکبری، محمد. 1384. «تشیع و تمدن اسلامی» در نشست علمی تشیع و تمدن اسلامی. مجلۀ معارف. شمارۀ 30.
 8. امام خمینی، سیدروح‌‌‌‌‌‌الله. 1378. صحیفۀ امام. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ.
 9. بخاری، محمدبن اسماعیل. 1410ق. صحیح بخاری. قاهره: جمهورية مصر العربية، وزارة الاوقاف، لجنة إحياء کتب السنة.
 10. پرهیزکاری، سیدروح‌‌‌‌‌‌الله. 1392. «نقش دولت شیعی سربداران خراسان در گسترش تشیع و تمدن اسلامی». فصلنامۀ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. دورۀ 2. شمارۀ 12.
 11. پطروشفسکی، ای.پ. 1351. نهضت سربداران خراسان. ترجمۀ کریم کشاورز. تهران: پیام.
 12. تاملین، فردریک. 1385. گزیدۀ آثار توین بی. ترجمۀ محمدحسین آریا. تهران: انتشارات امیرکبیر. چاپ اول.
 13. ثقفى تهرانى، محمد. روان جاويد در تفسير قرآن مجيد. 5 جلد. تهران‏: برهان.
 14. جرجانی، محمد ابن علی. 1403ق. التعریفات. بيروت: دارالكتب العلمية.
 15. جعفری، یعقوب. ١٣٧٧. تفسیر کوثر. قم: هجرت.
 16. جعفریان، رسول . 1386خ تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی. تهران: علم.
 17. ـــــــــــــــ. ۱۳۸۷. اطلس شیعه. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 18. هاشمی شاهرودی، سید محمود. 1382. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌‌‌‌‌‌بیت‰. قم: مؤسسۀ دايرة‌‌‌‌‌‌المعارف فقه اسلامی.
 19. جوادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیا، حسن؛ شیخ نوری، محمدامین؛ رضوی، سیدابوالفضل. 1395. «همگرایی نادرشاه افشار با اقلیتهای مذهبی». پژوهشنامۀ تاریخ اسلام. سال ششم. شمارۀ بیست و چهارم. زمستان.
 20. خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای،سیدعلی. 22/11/1397. بیانیۀ ‌‌‌‌‌‌گام‌‌‌‌‌‌ دوم ‌‌‌‌‌‌انقلاب خطاب به ملت ‌‌‌‌‌‌ایــران. .https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
 21. خواجه سروی، غلامرضا؛ فتحی، محمدجواد؛ اسفندیار، محمد. 1393. «مؤلفه‌‌‌‌‌‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی)». فصلنامۀ علمی‌‌‌‌‌‌ـ پژوهشی پژوهش‎های انقلاب اسلامی. شمارۀ 11. زمستان.
 22. دهخدا، علی‌‌‌‌‌‌اکبر. 1377. لغت‌‌‌‌‌‌نامه. تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 23. ابوالفتوح رازی، حسین‌‌‌‌‌‌بن علی. 1371. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القران. مشهد: بنیاد پژوهش‌‌‌‌‌‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
 24. رجبی، محمود. 1389. «سنت‌‌‌‌‌‌های اجتماعی در قرآن، ویژگی‎ها و مبادی و روش کشف سنت‌‌‌‌‌‌ها». مجلۀ معرفت فرهنگی اجتماعی. سال دوم. زمستان.
 25. رضاییان، فرزین. ۱۳۸۶. هفت رخ فرخ ایران. تهران: طلوع ابتکارات تصویری.
 26. رضوانی، علی اصغر. ١٣٨۶. قرآن و ظهور حضرت مهدی†. قم: مسجد مقدس جمکران.
 27. رضوی‌‌‌‌‌‌فرد، بهزاد و فصیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رامندی، منصوره. 1390. «مبانی نظری گرایش علمی حقوق فرهنگ و ارتباطات». فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی. شمارۀ 35. زمستان. صص236-205.
 28. زارعی، بهادر. 1390. «تحلیل تئوری امت در قلمرو جغرافیای سیاسی اسلام». فصلنامۀ سیاست. شمارۀ 3. صص169-153.
 29. خانی‌‌‌‌‌‌مقدم، مهیار و زاهدی، عبدالرضا. 1394. «تبیین نظریۀ مهاجرت امام رضا† و امامزادگان† در راستای سنت الهی استبدال». مجلۀ فرهنگ رضوی. شمارۀ 10. تابستان.
 30. زمخشری، محمود. 1407ق‏. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل‏. بيروت: دار الكتاب العربي‏.
 31. سامانی، محمود. 1393. مناسبات اهل‌‌‌‌‌‌بیت با ایرانیان. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 32. سخاوی، شمس الدین. ۱۴۱۴ق. التحفة اللطيفة فی تاریخ المدینه. بیروت: دار الکتب العلمیه.
 33. افشار سیستانی، ایرج. 1373. سیمای ایران، اوضاع جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی. تهران: آقابیگ.
 34. صدر، حسن. 1376. تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام. تهران: اعلمی.
 35. صدر، محمدباقر. 1369. سنت‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و فلسفۀ اجتماعی در مکتب قرآن. ترجمۀ حسین منوچهری. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.
 36. طباطبایی، محمدحسین. 1382. ترجمه تفسیر المیزان. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 37. طبرسى، فضل بن حسن‏. 1375. تفسير جوامع الجامع‏ تاريخ. 6 جلد. ترجمۀ احمد امیری شادمهری. مشهد: آستان قدس رضوى، بنياد پژوهش‎هاى اسلامى‏.
 38. طبری، محمدبن جرير. 1412 ق‏.جامع البيان فى تفسير القرآن ( تفسير الطبرى). 30 جلد. بيروت: دارالمعرفة.
 39. عرفان، امیرمحسن و بیات، علی. 1393. «آموزۀ امت اسلامی در قرآن و بازاندیشی در قابلیت‌‌‌‌‌‌های فرهنگی و تمدنی آن». فصلنامۀ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. شمارۀ 15. صص30-7.
 40. عيسی‌‌‌‌‌‌زاده، کوثر. 1396. «تحليل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناخت تأثير فرهنگ بر كالبد و طراحی شهرها با تأكيد بر نظريه‌‌‌‌‌‌های فرهنگی طراحی مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زيستی». دوفصلنامۀ مدیریت شهری. شمارۀ 46. بهار. صص96-71.
 41. فردوسی، ابوالقاسم. 1353. شاهنامه. تهران: شرکت سهامی کتاب‌‌‌‌‌‌های جیبی با همکاری انتشارات فرانکلین. چاپ دوم.
 42. فرمانیان، مهدی. ۱۳۸۶. فرق تسنن. قم: نشر ادیان. چاپ اول.
 43. الفیروزآبادی، محمد. ۱۴۲۳ق. المغانم المطابه فی معالم طابة. الریاض: داراليمامة للبحث و الترجمة و النشر.
 44. فیضی، فرزاد؛ ستارنژاد، سعید؛ حاجی‌‌‌‌‌‌زاده، کریم. 1395. «تأثیر باورها و آموزه‌‌‌‌‌‌های شیعی بر تزئینات سکه‌‌‌‌‌‌های دوره صفوی». جندی‌‌‌‌‌‌شاپور، سال دوم. شمارۀ 8. زمستان.
 45. قرائتی، محسن. 1374. تفسیر نور. تهران: مؤسسۀ در راه حق.
 46. قرشی بنائی، سیدعلی‌‌‌‌‌‌اکبر. ۱۳۷۱. قاموس قرآن. تهران: دار الکتب الاسلامية.
 47. قمی مشهدی، میرزا محمد. 1368. كنز الدقائق و بحر الغرائب.‏ محقق: حسين درگاهى. 14جلد. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
 48. مجلسی، محمدباقر. ۱۴۰۳ ق. بحار الانوار. بیروت: مؤسسة الوفاء.
 49. امین، محسن. 1403ق. أعيان الشيعة. تحقیق: حسن امین. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
 50. مستوفی، حمدالله. 1364. تاریخ گزیده. تهران: امیرکبیر.
 51. حاجی خلیفه، مصطفى. 1376. تقويم التواريخ. مترجم ناشناخته‏. تهران: احیاء الکتاب.
 52. مکارم شیرازی، ناصر. 1414 ق. تفسير نمونه. تهران: دارالکتاب الاسلامیه.
 53. میرخواند، محمدبن خاوندشاه. 1380. تاریخ روضة‌‌‌‌‌‌الصفا. تهران: انتشارات اساطیر.
 54. معینی، محمدرحیم، سلیمانی، کاظم. 1374. گزارش نهایی طرح بررسی مقاومت نسبی سه رقم لوبیاچیتی سازگار بامنطقه در مقابل بیماریهای مهم قارچی دراستان زنجان. تهران: انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 55. النجفی الجواهری، الشیخ محمّد حسن. بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا. جواهر الکلام. محقق: عباس قوچانی. بیروت: نشر دار إحياء التراث العربي.
 56. نوروزی فيروز، رول. 1394. «تمدن به‌‌‌‌‌‌مثابۀ سطح تحلیل». فصلنامۀ نقد و نظر. سال بیستم. شمارۀ 4. صص131-101.
 57. حجاج نیشابوری، مسلم. 1407ق. صحیح مسلم. محقق: هاشم احمدعمر. بیروت: مؤسسۀ عزالدین.
 58. هاشمى خويى، ميرزا حبيب‌‌‌‌‌‌الله. 1400 ق. منهاج‌‌‌‌‌‌ البراعة في شرح نهج‌‌‌‌‌‌البلاغة. ترجمۀ حسن حسن‌‌‌‌‌‌زادۀ آملى و محمدباقر كمره‌‌‌‌‌‌اى. مصحح: ابراهيم ميانجى. 21 جلد. تهران: مكتبة الإسلامية.
 59. یزدانی احمدآبادی، علی. 1396. «بررسی مواجهه فرهنگی امامان شیعه‰ با فرهنگی ایرانی». پایان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامۀ دکتری. به راهنمایی دکتر علی بیات. دانشگاه معارف اسلامی.
 60. یوکیچی، فوکوتساوا. 1379. نظریۀ تمدن. ترجمۀ چنگیز پهلوان. تهران: گیو.
 61. کنکاشی در مفهوم نخبگان و توده‌‌‌‌‌‌ها از منظر امام خمینی. 02/02/1391. http://www.imam-khomeini.ir.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *