خوشه‌های تمدنی: تحلیلی بر مؤلفه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی برای اجرای سیاست تمدن نوین اسلامی از نگاه مدل ون هورن و ون میتر

حمیدرضا ملک‌محمدی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران. چکیده تمدن‌ها پدیده‌هایی بشری هستند که بسیار پیش‌تر از آنکه درباره‌شان در

ادامه مطلب