مطالعه ظرفیت‌های توسعه فضای مجازی با رویکرد تحقق تمدن نوین اسلامی (از منظر متخصصان فضای مجازی)

یونس نوربخش دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. سیده فاطمه نعمتی دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران، تهران، ایران. چکیده مقالة حاضر

ادامه مطلب