تحلیلی انتقادی بر نظریۀ «امتناع علم دینی و تمدن‌سازی» با غلبه تفکر تئولوژیک و حوالت تاریخی مدرنیته

محمدرضا خاکی قراملکی دانش‌آموختۀ مرکز تخصصی کلام، عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی. قم. ایران. چکيده ازجمله رویکردهای قابل‌توجه در مخالفت با تمدن‌سازی و اسلامی‌سازی علوم،

ادامه مطلب