مدل رنسانس اسلامی قرن چهارم هجری، نقشۀ راهی برای شکل دادن تمدن نوین اسلامی

کریم تفضلی دکترای جامعه‌‌‌‌‌شناسی و کارشناس پژوهشی دانشگاه بین‌‌‌‌‌المللی امام خمینی ره. قزوین. ایران. چکيده یکی از آرمان‌‌‌‌‌های انقلاب اسلامی ایدۀ تمدن‌‌‌‌‌سازی اسلامی، در گذر

ادامه مطلب