رضا غلامی: نهادینه سازی نقد، از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلام است

رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی بیان کرد: از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری

ادامه مطلب