علی اصغر قائمی نیا: نظریه اعتباریات علامه در زمینه پولی کارگشا است

به گزارش مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، دکتر علی اصغر قائمی نیا امروز در نشست نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) در دانشگاه علوم و معارف قرآن

ادامه مطلب