رفیعی آتانی: علوم انسانی اسلامی، حوزه های بنیادین علم را طبق فلسفه الهی توضیح می دهد

عضو شورای سیاستگذاری مجمع عالی علوم انسانی با بیان اینکه علوم انسانی رایج باور به خدا، ماوراءالطبیعه و هستی غیرمادی را حذف کرده است، گفت:

ادامه مطلب

ارسال سیاست های پیشنهادی از منظر اقتصاد اسلامی به رئیس جمهور

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، به همت مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی نشست “سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه

ادامه مطلب