تحلیلی انتقادی بر نظریۀ «امتناع علم دینی و تمدن‌سازی» با غلبه تفکر تئولوژیک و حوالت تاریخی مدرنیته

محمدرضا خاکی قراملکی دانش‌آموختۀ مرکز تخصصی کلام، عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی. قم. ایران. چکيده ازجمله رویکردهای قابل‌توجه در مخالفت با تمدن‌سازی و اسلامی‌سازی علوم،

ادامه مطلب

امکان‌سنجی مهندسی تمدن نوین اسلامی از منظر مدل ارتباطی دین و علم مدرن در اندیشۀ علامه جوادی آملی

ابراهیم صادقی دانش‌آموختۀ مرکز تخصصی علم کلام، عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی (مسئول علمی مقاله). قم. ایران. محمدرضا خاکی قراملکی دانش‌آموختۀ مرکز تخصصی کلام، عضو

ادامه مطلب

نقش سازمان‌دهی اطلاعات در تحقق تمدن اسلامی

محمدحسین علیخانی دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی. تهران. ایران. حسن شیخ‌العراقین‌زاده  نویسنده مسئول و مدیر گروه منطق و روش‌شناسی فرهنگستان علوم

ادامه مطلب
کتاب علم دینی

شریفی: علوم انسانی اسلامی ابزاری دقیق برای فهم دقیق تر دارد/ پایا: ایده علم دینی منجر به تضعیف دین می شود+ فایل صوتی

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، نشست مجازی علوم انسانی اسلامی: محال اندیشی یا واقع بینی؟ به همراه معرفی و نقد کتاب

ادامه مطلب