امکان‌سنجی مهندسی تمدن نوین اسلامی از منظر مدل ارتباطی دین و علم مدرن در اندیشۀ علامه جوادی آملی

ابراهیم صادقی دانش‌آموختۀ مرکز تخصصی علم کلام، عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی (مسئول علمی مقاله). قم. ایران. محمدرضا خاکی قراملکی دانش‌آموختۀ مرکز تخصصی کلام، عضو

ادامه مطلب