لزوم مطالعات فناوری‌های دیجیتالی در بافتار تمدن نوین اسلامی: موردکاوی قرآن‌های دیجیتالی

ابوطالب صفدری شربیانی دانشجوی دکترای فلسفة علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف. چکيده ارزش‌باری مصنوعات فناورانه را می‌توان یکی از اصول اساسی مطالعات و فلسفة

ادامه مطلب