تأثیرات و پیامد‌های تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین اسلامی

علی زرودی دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران. محمدرضا برزویی استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه

ادامه مطلب