ضرورت، امکان و امکانات عرفان سیاسی متعالیه در تمهید نظریۀ تمدن نوین اسلامی

فاطمه طوسی دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف، قم، ایران. محمدحسین طاهری دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

ادامه مطلب