تأثیرات و کارکرد‌های نقش وقف در ایجاد الزامات تمدن نوین اسلامی

مهدی اثنی‌عشران دانش آموخته مقطع دکتری مدیریت فرهنگ و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، ایران. سیدمصطفی طباطبایی دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب

رویکرد فقهی وقف در تمدن نوین اسلامی با تأکید بر نقش عدالت اجتماعی

محمدعلی خسروی گروه علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. چکیده وقف از احکام تأسیسی اسلام نیست؛ بلکه یک

ادامه مطلب