بسته راهبردی پیشنهادی به دولت سیزدهم در مواجهه با آسیب های اجتماعی (با رویکرد اسلامی)

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، به همت “پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دانشگاه شاهد” ماحصل نشست تخصصی “بسته راهبردی پیشنهادی

ادامه مطلب