تأثیرات و پیامد‌های تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین اسلامی

علی زرودی دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران. محمدرضا برزویی استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه

ادامه مطلب

مطالعه ظرفیت‌های توسعه فضای مجازی با رویکرد تحقق تمدن نوین اسلامی (از منظر متخصصان فضای مجازی)

یونس نوربخش دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. سیده فاطمه نعمتی دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران، تهران، ایران. چکیده مقالة حاضر

ادامه مطلب