موحد ابطحی: اراده انسان در نظریه های علوم انسانی غربی مدنظر قرار نمی گیرد

سید محمدتقی موحد ابطحی دبیر کمیسیون فلسفه و روش شناسی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی بیان کرد: ما در درس معارف، انسان را

ادامه مطلب