تأملاتی در باب «مراحل تمدن اسلامی»؛ رهیافتی برای تمدن نوین

سیدعلیرضا واسعی

دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم ایران.

چکیده

امروزه دغدغۀ تمدن نوین اسلامی، ذهن نویسندگان زیادی را به خود مشغول داشته و هرکسی می‏کوشد ذیل آن، الگویی برای زندگی متعالی/ مطلوب برای ایرانیان و در سطح کلان‏تر، جهان اسلام شناسایی کند؛ اما واقعیت آن است که ارائۀ الگویی قابل دفاع و گفت‏وگوپذیر زمانی میسر می‏شود که از تجربۀ زیسته و پیشینۀ تاریخی تمدن اسلامی آگاهی روشنی به‏دست داده شود. نشان دادن چنین تصویری البته مبتنی بر هستی‏شناسی تمدن ازیک‏سو و چگونگی حضور آن در حیات اجتماعی ازسوی‏دیگر است. دسته‏ای از نویسندگان، آگاهانه یا ناهوشیارانه به ذات‏انگاری و حیاتمندی تمدن (نگاه آنتولوژیک) روی کرده و برای آن مراحلی چون تکون و پیدایی، رشد و بالندگی، گسترش و شکوفایی، و افول و انحطاط را تصور کرده و بر پایۀ آن، خوش‏بینانه به شکوفایی و رشد دوبارۀ آن و حرکت به‏سوی تمدن نوین اسلامی دل بسته‏اند. مقالۀ حاضر با رویکردی انتقادی و به‏روش توصیفی ـ مقایسه‏ای می‏کوشد تا به این پرسش کانونی پاسخ دهد که آیا تمدن اسلامی ـ به‏مثابۀ وصف ـ در مسیر تاریخی خود دارای مراحل قابل شناسایی بوده یا نه؟ و در هر صورت چگونه می‏توان به‏سوی تمدن نوین اسلامی گام برداشت؟‏ فرضیۀ اصلی نوشتار آن است که تمدن اسلامی به‏مثابۀ نوع زیست اجتماعی و فرایندی در مسیر شدن، مراحل مشخصی را طی نکرده و رسیدن به بهترین نوع آن (تمدن نوین اسلامی) نیز امری محتوم و از پیش تضمین‏شده نیست؛ بلکه در سایۀ اصلاح جامعه و ارتقای فضیلت و معرفت در آن تحقق‏پذیر است.

کلیدواژگان: تمدن نوین اسلامی، رویکرد انتقادی، مراحل تمدن، تمدن عیار.

 1. قرآن مجید.
 2. نهج البلاغه، صبحی صالح.
 3. ابن حنبل، احمد(بی تا). مسند احمد، بیروت: دارصادر.
 4. ابن قولویه، جعفر، 1417. کامل الزیارات، تحقیق جواد قیومی، قم: موسسه نشر اسلامی.
 5. ارکون، محمد. ۱۳۹۵. انسانگرایی در تفکر اسلامی. مترجم: احسان موسوی خلخالی. تهران: طرح نقد.
 6. اشبربر، ‏مانس. ۱۳۸۴. بررسی روانشناختی خودکامگی. مترجم: علی‏اکبر صاحبی. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 7. آشوری، داریوش. ۱۳۸۰. تعریفها و مفهوم فرهنگ. تهران: نشر آگاه. ‏
 8. آگوستین، سنت. ‏۱۳۹۱. شهر خدا. مترجم: حسین توفیقی. ‏قم: دانشگاه ادیان.
 9. الیاس، نوربرت. ۱۳۹۳. در باب فرایند تمدن (بررسیهایی در تکوین جامعهشناختی و روانشناختی آن). مترجم: غلامرضا خدیوی. تهران: نشر جامعه‏شناسان.
 10. ــــــــــ . 1395. «‏متمدن شدن، ‏برآیندی در مسیر تعادل». مترجم: محمد هدایتی. https://www.cgie.org.ir/fa/news/129385
 11. اونامونو، میگل. ۱۳۸۳. درد جاودانگی. ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی. چ۶. تهران: ناهید.
 12. بابایی، حبیب‏الله. ۱۳۹۳. کاوشهای نظری در الهیات و تمدن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 13. بی یشت، رابرت،1398. شاخصهای تمدن، سید محمدحسین صالحی، چیستی تمدن، مجموعه مقالات. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 14. بیات، ‏علی. ۱۳۹۳. «بایسته‏های دوره‏بندی تمدن اسلامی». نقد و نظر. دوره19. ش۷۴. تیر. ص32-9.
 15. بیانات مقام معظم رهبری در نشست با تمدن‏پژوهان، ۱۱/۱۱/۱۳۹۷.
 16. توین‏بی، آرنولد. ۱۳۷۶. بررسی تاریخ تمدن. مترجم: محمدحسین آریا. تهران: امیرکبیر.
 17. ــــــــــ . ۱۳۵۳. تمدن در بوتۀ آزمایش. مترجم: ابوطالب صارمی. تهران: امیرکبیر.
 18. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد‏بن‏علی‏بن‏ثابت. 1417ق/ 1997م. تاریخ بغداد او مدينة السلام. محقق: مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمية.
 19. دورانت، ویل. ۱۳۶۷. تاریخ تمدن. مترجم: احمد آرام و دیگران. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 20. ــــــــــ . 1370. لذات فلسفه. مترجم: عباس زریاب خویی. چ۶. تهران: سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
 21. زرین‏کوب، عبدالحسین. ۱۳۷۰. تاریخ در ترازو. تهران: ‏ امیرکبیر.
 22. ــــــــــ . ۱۳۷۹. کارنامۀ اسلام. تهران: امیرکبیر.
 23. غنی‏نژاد، موسی. ۱۳۷۱. «پایان تاریخ و آخرین انسان». مجلۀ سیاسی و اقتصادی. ش۶۳ـ۶۴. آذرو دی. ص22-28.
 24. فروید، ‏زیگموند. ۱۳۸۲. تمدن و ملالتهای آن. مترجم: محمد مبشری. تهران: نشر ماهی.
 25. ــــــــــ . ۱۳۹۰. آیندۀ یک پندار. مترجم: هاشم رضی. تهران: آسیا.
 26. فوکویاما، فرانسیس. ۱۳۸۴. آیندۀ فراانسانی ما. مترجم: حبیب‏الله فقیهی‏نژاد. تهران: مؤسسۀ انتشاراتی ایران.
 27. کرمر، جوئل. ۱۳۷۵. احیای فرهنگی در عهد آلبویه، انسان‏‏گرایی در عصر رنسانس اسلامی. مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی. ‏تهران: ‏مرکز نشر دانشگاهی. ‏
 28. کلینی، محمد‏بن‏یعقوب. ۱۴۰۷ق/ ۱۳۶۵. الکافی. مصحح: علی‏اکبر غفاری. چ۴. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 29. گوستاو، لوبون. ۱۳۴۷. تمدن اسلام و عرب. مترجم: سیدهاشم حسینی. تهران: کتاب‏فروشی اسلامیه.
 30. لنسکی، گرهارد و جین لنسکی. ۱۳۶۹. سیر جوامع بشری. مترجم: ناصر موفقیان. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 31. متز، آدام. 1364. تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری. مترجم: علیرضا قراگزلو. تهران: امیرکبیر.
 32. مصباح یزدی، محمدتقی. ۱۳۶۶. آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 33. ــــــــــ . ۱۳۶۸. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 34. مور، تامس. ۱۳۷۳. آرمانشهر (یوتوپیا). مترجم: داریوش آشوری و نادر افشارنادری. چ۲. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 35. واسعی، ‏سید علیرضا. ۱۳۹۸. «رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسلامی در نگرۀ نویسندگان امروز ایران». فصلنامۀ پژوهشنامۀ تاریخ اسلام. دوره9. ‏ش۳۴. تابستان. ص5-27.
 36. وایتهد، آلفرد نورث. 1371. سرگذشت اندیشهها. مترجم: عبدالرحیم گواهی: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 37. ولایتی، ‏علی‏اکبر. ۱۳۸۳. فرهنگ و تمدن اسلامی. قم: دفتر نشر معارف.
 38. یوکیشی، فوکوتساوا. ۱۳۷۹. نظریۀ تمدن. مترجم: چنگیز پهلوان. تهران: نشر گیو.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *