شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد اختصاص روز ارتحال علامه مصباح به عنوان روز علوم انسانیِ اسلامی را تصویب کرد

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، پیرو درخواست جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقی فعال در زمینه علوم‌ انسانی اسلامی

ادامه مطلب