تحلیلی انتقادی بر نظریۀ «امتناع علم دینی و تمدن‌سازی» با غلبه تفکر تئولوژیک و حوالت تاریخی مدرنیته

محمدرضا خاکی قراملکی

دانش‌آموختۀ مرکز تخصصی کلام، عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی. قم. ایران.

چکيده

ازجمله رویکردهای قابل‌توجه در مخالفت با تمدن‌سازی و اسلامی‌سازی علوم، نگاهی است که با اتکا بر فلسفۀ پدیدارشناختی و رویکرد انتولوژیکی، تلاش می‌کند الزامات تمدنی مدرنیته را امر اجتناب‌ناپذیر و حوالت تاریخی دانسته و هرگونه تلاش در اسلامی‌سازی و بومی‌کردن علوم جهت مهندسی تمدن اسلامی را محکوم‌ به شکست بداند و درحقیقت، این رویکرد بر این باور است که اساساً دغدغه و تلاش برای تمدن‌سازی و اسلامی‌سازی علوم، ریشه در جریان بومی‌گرایی و هویت‌گرایی غرب‌ستیز دارد؛ ازاین‌رو، دلایل مخالفت خود را با این مسئله به موانع درونی و بیرونی بازمی‌گرداند. به همین روی، مانعیت درونی در امکان و امتناع تمدن‌سازی و تولید علم دینی را به حاکمیت دستگاه تئولوژیکی یعنی الهیات در جامعۀ اسلامی برمی‌گرداند. به این معنا که هر دستگاه معرفتی بشر که واسطه در فهم بشر از متن و حقیقت دین باشد، به دلیل ماهیت بشری‌اش، منجربه اعوجاج در فهم دینی و درنتیجه، ایدئولوژیک‌شدن دین می‌شود؛ درحالی‌که حقیقت دین به دلیل ویژگی‌هایی همچون قدسی‌بودن، مطلق‌بودن، فراتاریخی، عینی‌نبودن، امری است که مانع از مقایسۀ آن با علم و درنتیجه مانع طرح تمدن اسلامی بر محور تولید علوم دینی می‌شود؛ چراکه مواجهۀ ما با دین امری وجودی و انکشافی است.

مانعیت بیرونی در امتناع، به حوالت تاریخی، اقتضائات ذاتی مدرنیته، یعنی علم مدرن و تکنولوژی برمی‌گردد، که چنین حوالتی اجازه نمی‌دهد انسان با قدرت و اختیار خود در برابر آن مقابله کند. با توجه به دو دال اساسی نظریۀ یادشده در امتناع مهندسی تمدن اسلامی و تولید علم دینی، باید گفت اساساً بدون تفقه جامع در دین و ترسیم هندسۀ معرفت دینی و تبیین جایگاه الهیات مطلوب، نمی‌توان مواجهۀ صحیح و مطلوب با متن دین و جریان دین‌داری در مقیاس تمدنی و اجتماعی داشت؛ درواقع، رابطۀ وجودی با دین، رابطه‌ای درونی و فردی است و موجب انزوای دین در متن حیات اجتماعی شده و به سکولاریسم منجر می‌شود. ازسوی دیگر، چنین خوانشی از الزامات مدرنیته با اصل تکلیف و اختیار انسان در جهت تکامل اجتماعی و تمدن‌سازی سازگاری ندارد؛ ازاین‌رو، با فرض امکان‌پذیری توسعه و تکامل قدرت و اختیار بر محور حق، مسئولیت و تکلیف اجتماعی و تمدنی جامعۀ دینی، باید این اقتضا و حوالت تاریخی الزام‌آور و جبرانگارانه را بشکند و درنتیجه، طرح تمدن‌سازی اسلامی و علم دینی، مطلوب و امکان‌پذیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: علم دینی، تمدن‌سازی، تئولوژی، پدیدارشناسی، مدرنیته، علم، تکنولوژی، ایدئولوژی، انتولوژی، الهیات، دین.

 1. خاکی قراملکی، محمدرضا. 1396. «نگاه فلسفۀ تاریخی به تناسبات و الزامات شبکۀ قدرت و تمدن مدرن». مجموعه مقالات ارائه‌شده در دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی. تهران: دانشگاه شاهد. صص97ـ57.
 2. عبدالکریمی، بیژن. 1387. ما و جهان نیچه‌ای. تهران؛ نشر علم. چاپ اول.
 3. عبدالکریمی، بیژن. 1388. «تأملی بر تاریخ‌سازی‌های ایدئولوژیک». مجلۀ نامۀ فلسفی. شمارۀ 74. صص51ـ35.
 4. عبدالکریمی، بیژن. 1389الف. «جلال آل احمد، ضرورت بازگشت به سنت». مجلۀ غرب‌شناسی بنیادی. تهران: سال اول، شمارۀ 2. صص146ـ119.
 5. عبدالکریمی، بیژن. ۱۳۸۹ب. «تأملاتی پیرامون نسبت الهیات و علوم انسانی». همایش «علم دینی». تهران: دانشکدۀ علوم اجتماعی.
 6. عبدالکریمی، بیژن. 1389ج. «تأملی پیرامون عقلانیت مدرن؛ ارتباط آن با دین و زندگی مردم». نشریۀ پنجره. سال دوم. صص75ـ72.
 7. عبدالکریمی، بیژن. 1391الف. «ارزش و اعتبار تفسیر دینی و معنوی از اندیشه‌های انتولوژیک هایدگر». اولین همایش فلسفۀ دین معاصر.
 8. عبدالکریمی، بیژن. 1391ب. «بررسی امکان یا تأسیس علوم انسانی‌ـ‌‌اسلامی». ماهنامۀ زمانه، شمارۀ 30 ـ 29. صص41ـ35.
 9. عبدالکریمی، بیژن. 1392الف. ضرورت مواجهۀ پدیدارشناسانه با فرهنگ و تمدن غرب. قم: دانشگاه مفید.
 10. عبدالکریمی، بیژن. 1392ب. «هایدگر در ایران». روزنامۀ اعتماد.
 11. عبدالکریمی، بیژن. 1392ج. نشریۀ گفتمان الگو (دوماهنامه الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت). شمارۀ ۱. صص39ـ37.
 12. عبدالکریمی، بیژن. ۱۳۹۳الف. «سهم فردید و نصر در بی‌تفاوتی تاریخی ما نسبت‌به تکنولوژی» (گفت‌وگو). سایت فرهنگ امروز: http://farhangemrooz.com/tag.
 13. عبدالکریمی، بیژن. 1393ب. «نقد اعتزال نو». دومین نشست پیش‌همایش. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
 14. عبدالکریمی، بیژن. 1394الف. «فهم دیگری با خویشتن تاریخی». روزنامۀ ایران. ارائه‌شده در پنجمین نشست علمی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. .http://irannewspaper.com
 15. عبدالکریمی، بیژن. 1394ب. «عقل متوهم (ردیه‌ای بر نظریۀ ساخت تمدن اسلامی)»، مجلۀ عصر اندیشه. شمارۀ ۸. ص78.
 16. عبدالکریمی، بیژن؛ پارسانیا، حمید. 1390. اسلامی‌سازی علوم انسانی (مناظره). قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
 17. عبدالکریمی، بیژن؛ واعظی، احمد. ۱۳۹۰. «کارآمدی یا ناکارآمدی علم کلام جدید». برنامۀ زندۀ تلویزیونی «زاویه»؛ شبکۀ چهار.
 18. عبدالکریمی، بیژن؛ مهدوی زادگان، داوود. 1392. «امکان و امتناع علوم انسانی اسلامی». مناظره. تهران: دانشگاه صنعتی شریف.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *